Narodowy Program Zdrowia

Aneks


Narodowy Program Zdrowia

Tabela 1. Cele strategiczne (zdrowotne) i operacyjne w NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA - 1990 rok


CELE STRATEGICZNE (ZDROWOTNE)

I.
Zahamowanie i odwrócenie wzrostowej tendencji umieralności chorób układu krążenia, zwłaszcza na tle miażdżycowym.
II.
Zahamowanie i odwrócenie wzrostowej tendencji umieralności z powodu nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka płuc.
III.
Zmniejszenie częstości występowania chorób związanych z niekorzystnym wpływem środowiska życia i pracy.
IV.
Zmniejszenie częstości występowania niepełnej sprawności, szczególnie w wieku 65 roku życia oraz zredukowanie jej uciążliwości dla osób niepełnosprawnych.
V.
Obniżenie umieralności z powodu urazów i zatruć do około połowy jej częstości z końca lat osiemdziesiątych.
VI.
Obniżenie umieralności niemowląt do około polowy jej częstości z końca lat osiemdziesiątych.
VII.
Wyeliminowanie chorób zakaźnych, którym można zapobiegać.
VIII.
Zmniejszenie rozpowszechnienia i intensywności próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.

CELE OPERACYJNE

 1. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu co najmniej o 30% stanu z końca lat osiemdziesiątych, a także zmniejszenie zawartości substancji szkodliwych w tytoniu i dymie papierosowym.
 2. Zmniejszenie spożycia alkoholu do poziomu nie wyższego niż 5 litrów stężonego spirytusu na osobę na rok.
 3. Zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych i słodyczy na rzecz niskotłuszczowych produktów mlecznych, warzyw, owoców, pieczywa z pełnego przemiału, ryb i drobiu przez edukację społeczeństwa w dziedzinie racjonalnego żywienia oraz promocję rynku zdrowotnych produktów żywnościowych.
 4. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu masowego, wykorzystanie jego form dla prawidłowego rozwoju fizycznego, umacniania zdrowia oraz zapobiegania schorzeniom.
 5. Zahamowanie rosnącego zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i gleby niektórymi substancjami szkodliwymi, a zwłaszcza siarki, tlenkami, związkami ołowiu.
 6. Poprawa stanu sanitarnego kraju przez usprawnienie systemu unieszkodliwiania nieczystości, zapewnienia należytych warunków higienicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych i obiektach służby zdrowia.
 7. Zmniejszenie częstości wypadków, w szczególności drogowych, przez działania edukacyjne i zwiększenie wymagań użytkowników dróg.
 8. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłych stanach zagrożenia życia.
 9. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.
 10. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie tym samym efektywności leczenia niektórych chorób nowotworowych.
 11. Usprawnienie leczenia, rehabilitacji, rewalidacji i edukacji osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz stworzenie warunków umożliwiających im włączenie się lub powrót do czynnego życia.
 12. Obniżenie częstości występowania wcześniactwa i małej masy urodzeniowej ciała noworodków (co najmniej do 6%).
 13. Wyeliminowanie bądź ograniczenie zagrożeń okołoporodowych.
 14. Zwiększenie liczby szczepień ochronnych, zapewnienie większej skuteczności szczepień oraz innych środków zaradczych przeciw chorobom zakaźnym.
 15. Upowszechnienie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci i młodzieży; osiągnięcie średniej liczby PUW u dzieci 12-letnich około 3 i uwolnienie od próchnicy co najmniej 40% dzieci 5-6 letnich.


Narodowy Program Zdrowia

Tabela 2. Cele strategiczne, zdrowotne i kierunki realizacji NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA -1993 rok


CELE STRATEGICZNE

 1. Zwiększenie stanu świadomości (wiedzy o zdrowiu) i kultury zdrowotnej społeczeństwa, zwłaszcza rozbudzenie orientacji prozdrowotnej młodego pokolenia.
 2. Zmniejszenie narażenia osób i populacji na szkodliwe czynniki chemiczne. fizyczne, biologiczne i społeczne występujące w środowisku życia i pracy.
 3. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli dotyczącego realizacji potrzeb zdrowotnych poprzez przeciwdziałanie powstawaniu barier finansowych uniemożliwiających korzystanie ze świadczeń zdrowotnych

CELE ZDROWOTNE

Cele te mają prowadzić do podjęcia wielosektorowych działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia czynników sprzyjających powstawaniu:
I -
chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zahamowania wzrostowej tendencji umieralności z powodu chorób serca i naczyń, zwłaszcza na tle miażdżycowym,
II -
chorób nowotworowych oraz zahamowania wzrostowej tendencji umieralności z powodu nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka płuc,
III -
urazów i zatruć oraz do zmniejszenia umieralności powypadkowej,
IV -
chorób psychicznych oraz negatywnych tendencji jakości zdrowia psychicznego,
V -
niepełnosprawności oraz zmniejszeni2 częstości występowania niepełnej sprawności, a także ograniczenia jej uciążliwości dla osób niepełnosprawnych,
VI -
utraty zdrowia wskutek szkodliwości występujących w środowisku życia i pracy oraz zmniejszenia częstości występowania chorób związanych z wykonywaną pracą,
VII -
umieralności niemowląt oraz jej obniżenia do około polowy jej częstości z końca lat osiemdziesiątych,
VIII -
chorób zakaźnych i inwazyjnych, którym można zapobiec oraz ograniczenie ich występowania.

KIERUNKI REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

I.
Tworzenie podstaw prawnych przedsięwzięć prozdrowotnych.
II.
Ograniczenie emisji i szkodliwego wpływu zanieczyszczenia środowiska.
III.
Edukacja zdrowotna społeczeństwa.
IV.
Profilaktyczne ukierunkowanie opieki zdrowotnej.
V.
Działania sprzyjające rozwiązywaniu wybranych problemów zdrowotnych.
VI.
Monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia.


Narodowy Program Zdrowia

Tabela 3. Schemat konstrukcji celów NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA -1996 rok

CEL STRATEGICZNYPoprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności
KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA OSIĄGNIĘCIA CELU Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych Kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki Zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych
CELE OPERACYJNE
 • Zwiększenie aktywności fizycznej ludności
 • Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności
 • Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu
 • Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem
 • Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych
 • Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia
 • Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie występowania zaburzeń psychicznych
 • Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy
 • Poprawa stanu sanitarnego kraju
 • Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych
 • Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.
 • Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia
 • Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała
 • Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca
 • Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy i sutka
 • Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym
 • Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych
Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństw oraz działań w zakresie promocji zdrowia
Zmniejszenie rozpowszechnienia i skutków głównych problemów zdrowotnych
Narodowy Program Zdrowia