Narodowy Program Zdrowia

V. PRZEBIEG REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

1. Uczestnicy

Narodowy Program Zdrowia jest przedsięwzięciem ogólnokrajowym, w którym uczestniczyć powinno całe społeczeństwo, wszystkie systemy społeczne i istniejące w nich organizacje. Mówimy zatem o uczestnikach, a nie o wykonawcach NPZ.
Biorąc pod uwagę hasło Światowej Organizacji Zdrowia "myśleć globalnie, działać lokalnie" - Narodowy Program Zdrowia kierowany przede wszystkim do samorządów i społeczności lokalnych oraz do istniejących w nich coraz liczniejszych i aktywnie działających organizacji pozarządowych. Wyrazem takiego podejścia jest rezygnacja z wymieniania ministerstw i urzędów centralnych jako wykonawców zadań w poszczególnych celach operacyjnych. Nie oznacza to zwolnienia z działań administracji państwowej wszystkich szczebli. Od administracji tej należy oczekiwać stworzenia warunków, stymulowania i wspierania działań podejmowanych przez organizacje, grupy i jednostki. Zadaniem jej będzie:

2. Warunki realizacji

Skuteczność realizacji tak szerokiego programu wymaga zapewnienia określonych warunków, w tym szczególnie:
  1. Upowszechnienie celów i zadań NPZ w całym społeczeństwie przez:
  2. Opracowanie szczegółowych programów i harmonogramu działań przez wszystkich uczestników realizacji NPZ.
  3. Nadanie priorytetu badaniom naukowym, wynikającym, z zadań NPZ, prowadzonym przez instytuty i placówki naukowo-badawcze wszystkich resortów.
  4. Zapewnienie odpowiednich środków na wdrażanie projektów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
  5. Powołanie przez wojewodów, w ramach posiadanych środków, wojewódzkich pełnomocników wojewodów ds. realizacji NPZ, współpracujących z Sejmikami Samorządowymi.

3. Monitorowanie i ewaluacja wyników

Jak wspomniano na wstępie, w znowelizowanej wersji NPZ uwzględniono zapis dotyczący monitorowania przebiegu realizacji oraz ewaluacji zadań w każdym z celów operacyjnych. Wymieniono:
  1. Niektóre wskaźniki, czyli dane liczbowe, które są aktualnie zbierane przez różne resorty oraz istniejące w nich instytuty i inne placówki naukowo-badawcze. Liczba i rodzaj tych wskaźników ulegnie w praktyce zwiększeniu przy opracowywaniu szczegółowych programów wynikających z zadań w ramach celów operacyjnych.
  2. Instytucje, które będą prowadzić monitorowanie i ewaluację wyników. Lista ich w praktyce również może ulec zwiększeniu.
Monitorowanie i ewaluacja wyników NPZ są podstawowym warunkiem skuteczności działań. Stworzyć one powinny podstawę do dokonywania niezbędnych korekt i modyfikacji programu. Opracowanie szczegółowych założeń monitorowania i ewaluacji wyników NPZ powinno być zadaniem profesjonalnego zespołu ds. NPZ.

4. Skutki finansowe

Nie przwiduje się dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Narodowy Program Zdrowia formułuje zadania dla zdrowotnej polityki publicznej, których realizacja powinna nastąpić w latach 1996 - 2005. Zadania te są adresowane do całego społeczeństwa, w tym przede wszystkim społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych. Zadania administracji państwowej w zakresie NPZ powinny być realizowane przez poszczególnych dysponentów w ramach ich środków budżetowych. Program w swoim założeniu nie przewiduje wyodrebnionych środków finansowych na jego realizację.Narodowy Program Zdrowia