Narodowy Program Zdrowia

WSTĘP

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) realizowany jest w Polsce od 1990 r. Pierwsza jego wersja, przyjęta do realizacji przez Komitet Społeczno - Ekonomiczny Rady Ministrów w 1990 r.(1), została opracowana na podstawie strategii Światowej Organizacji Zdrowia "Zdrowie dla wszystkich w roku 2000(2). Była to pierwsza próba włączenia do działań na rzecz ochrony zdrowia wszystkich resortów, instytucji centralnych i całego społeczeństwa. Istotą koncepcji NPZ - 1990 były działania profilaktyczne (profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa). Celem ich było zahamowanie zwiększającej się zachorowalności i umieralności ludności Polski. Znalazło to wyraz w ośmiu celach strategicznych, nazwanych "zdrowotnymi" (Aneks - tabela 1).W 1993 r. dokonano nowelizacji NPZ(3). Przyczyną jej była potrzeba "uaktualnienia i urealnienia celów i zadań NPZ..., konieczność zmiany sposobu osiągania celów oraz wydania odpowiednich zarządzeń wykonawczych uwzględniających i zabezpieczających warunki finansowania oraz nadzoru merytorycznego NPZ". Zmianie uległa też koncepcja celów i konstrukcja programu (Aneks - tabela 2).
Prace nad obecną, trzecią wersją NPZ, poprzedziła szczegółowa analiza działań podejmowanych przez różne resorty w ramach realizacji tego programu(4). Decyzja o dokonaniu aktualnej nowelizacji programu warunkowana była m.in. potrzebą:

Niniejszy dokument, opracowany przez zespół ekspertów z udziałem członków Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia, we współpracy z Wydziałem Programów Zdrowotnych Biura Przekształceń Systemowych w Ochronie Zdrowia MZiOS, określa cele i kierunki zdrowotnej polityki publicznej w Polsce do 2005 r. Przyjęto w nim nieco odmienną, w stosunku do poprzednich wersji NPZ, koncepcję i konstrukcję zapisu programu (omówiono je szerzej w części I). Jest to program otwarty, co umożliwiać będzie dokonywanie modyfikacji i korekt, bez zmiany całego dokumentu.
Należy wyrazić nadzieję, że uzyskane doświadczenia w dotychczasowej realizacji NPZ oraz coraz lepsze zrozumienie faktu, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi, wpłynie na zwiększenie skuteczności naszych wspólnych działań na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia w Polsce.


Ryszard Jacek Żochowski

Przewodniczący Międzyresortowego
Zespołu Koordynacyjnego
Narodowego Programu Zdrowia
Narodowy Program Zdrowia