Narodowy Program Zdrowia

SPIS TREŚCI

CZŁONKOWIE ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

WSTĘP

I. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI I KONSTRUKCJI NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

 1. Zdrowie i czynniki je warunkujące
 2. Promocja zdrowia
 3. Zdrowotna polityka publiczna
 4. Koncepcja celów i konstrukcja Narodowego Programu Zdrowia
II. GŁÓWNE ZAGROŻENIA ZDROWIA I PROBLEMY ZDROWOTNE LUDNOŚCI
 1. GŁÓWNE ZAGROŻENIA ZDROWIA
 2. GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE
 3. NIERÓWNOŚCI W ZDROWIU
III. CELE NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA I ZADANIA DLA ICH OSIĄGNIĘCIA
 1. Zwiększenie aktywności fizycznej ludności
 2. Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności
 3. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu
 4. Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem
 5. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych
 6. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań w zakresie promocji zdrowia
 7. Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie występowaniu zaburzeń psychogennych
 8. Zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz ich skutków zdrowotnych.
 9. Poprawa stanu sanitarnego kraju.
 10. Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych.
 11. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.
 12. Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej.
 13. Zapobieganie występowaniu oraz skutkom wcześniactwa i małej urodzeniowej masy ciała.
 14. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju niedokrwiennej choroby serca.
 15. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych szyjki macicy i sutka.
 16. Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.
 17. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.
 18. Intensyfikacja profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży oraz kobiet ciężarnych.
IV. OCZEKIWANE ZMIANY W STANIE ZDROWIA LUDNOŚCI DO 2005 ROKU

V. PRZEBIEG REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA

 1. Uczestnicy
 2. Warunki realizacji
 3. Monitorowanie i ewaluacja wyników
ANEKSNarodowy Program Zdrowia