Zadania

 

 • Badania pilotowe: opisowe i przestrzenne badania mające na celu określenie efektu różnych czynników środowiska na zdrowie; zdefiniowanie wskaźników monitoringu środowiska i zdrowia.
 • System monitorowania środowiska i zdrowia: opracowanie i weryfikacja metod programu zbierania danych dla systemu; weryfikacja metod statystycznych dla opracowania zebranych danych; utworzenie ogólnie dostępnej bazy systemu dla celów informacyjnych.
 • Analiza odczucia zagrożeń ze strony środowiska oraz ocena przekazywanych informacji na poziomie lokalnym: przeprowadzenie analizy odczucia ryzyka na określonych terenach w trzech krajach biorących udział projekcie (Włochy, Węgry, Polska).
 • Na podstawie otrzymanych wyników przygotowanie systemu informowania o zagrożeni dla różnych grup.

Spodziewane wyniki

 • Wypracowanie wspólnych metod monitorowania i rejestracji dotyczących zdrowia i środowiska.
 • Monitorowanie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
 • Monitorowanie odczucia poziomu ryzyka i opracowanie systemu informacji o ryzyku.
 • Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej działań mających na celu ochronę zdrowia i środowiska wśród mieszkańców na ich terenie zamieszkania.
 • Pomoc w planowaniu działań dotyczących ochrony zdrowia i środowiska.

Komponenty projektu

Komponent:

 1. Zarządzanie i koordynacja
 2. Badania przygotowawcze, metodologia, wdrożenie badań pilotowych
 3. Wprowadzenie systemu
 4. Analiza odczucia ryzyka oraz opracowanie programu systemu informacji o ryzyku.
 5. Kontakty i informacja

W komponentach biorą udział wszyscy partnerzy projektu.

 

Copyright © PZH webmaster