Cele Projektu INTRREG

Celem Programu zorganizowanego przez Komisję Europejską INTRRREG jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej
i międzyregionalnej, zarówno w granicach Unii jak i poza nią. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

W ramach ITERREG wydzielono trzy komponenty:

  • A - współpraca przygraniczna
  • B - współpraca transnarodowa
  • C - współpraca międzyregionalna

Projekt "Enhance Health" jest realizowany w ramach programu INTERREG IIIC w ramach komponentu C - współpraca międzyregionalna

Większość miast europejskich ma problemy z planowaniem i gospodarką przestrzenną, w zakresie pomieszczenia na jednym terenie osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych a szczególnie zakładów składowania lub przetwarzania odpadów.

Istnieją dwie metody pozbywania się odpadów: składowanie na składowiskach specjalnie do tego celu wyznaczonych lub spalanie
w spalarniach odpadów. Obie metody mają swoje wady i zalety. Składowanie nie zanieczyszcza atmosfery, natomiast wymaga znacznych terenów odpowiednio zabezpieczonych. Przy spalaniu, uzyskuje się znaczną redukcję objętości, natomiast występuje emisja zanieczyszczeń do atmosfery oraz powstają popioły.

Problem usuwania odpadów, coraz częściej rozwiązywany jest poprzez budowę spalarni. Stwarza to konflikty między władzami lokalnymi a ludnością zamieszkałą w pobliżu planowanych lub rozbudowywanych spalarni.

Projekt Enhance Health kierowany prze zarząd miasta Forli (Włochy) jest ukierunkowany na stworzenie sytemu monitorowania zdrowia i środowiska mieszkańców okolic zakładów stwarzających potencjalne zagrożenie.

Projekt zatwierdzony 19 Stycznia 2004 został zaplanowany na 3 lata.

 

Copyright © PZH webmaster